Malý špic / Kleinspitz


Feny / Female

Piper Karamit Nova
Phoebe Karamit Nova


JCH Wallina Karamit Nova
Frony Vyzel Odřepsy
Psi / Male

JCH Amber Wolf Svyatoslav Igorevich